Sông Bạch Đằng do sông Giá và sông Đá Bạc hợp lại mà thành. Sông Bạch Đằng còn có tên gọi là sông Vân Cừ, sông Rừng. Trên dòng sông huyền thoại này, ba lần quân và dân ta chiến thắng oanh liệt những đoàn quân xâm lược: năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, mở ra kỷ nguyên độc lập của quốc gia Đại Việt. Năm 981 Lê Hoàn  đánh đuổi quân Tống giữ yên bờ cõi. Năm 1288 Trần Hưng Đạo chỉ huy quân dân nhà Trần tiêu diệt và bắt sống toàn bộ đạo thủy binh của đế quốc Nguyên Mông giữ yên non sông đất nước.

Bến đò rừng

Di tích bến đò Rừng nằm bên tả ngạn sông Bạch Đằng (sông Rừng). Thuở xưa là nơi đưa khách qua sông Bạch Đằng. Tương tuyền dưới gốc cây Quếch có bà hàng nước phục vụ khách qua sông. Đầu năm 1288, Trần Hưng Đạo đi thị sát địa hình, tại đây người đã gặp bà hàng nước, Bà đã cung cấp cho Trần Hưng Đạo lịch con nước triều và địa thế lòng sông để Trần Hưng Đạo xây dựng trận địa cọc và bố trí quân mai phục. Bà còn mách bảo trại Yên Hưng nhiều cỏ cây dễ cháy hãy làm bè mảng mà thiêu đốt thuyền giặc.


Cây Quyech trên 700 năm tuổi