Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 với quy mô quy hoạch tổng thể 380 ha, bao gồm 11 điểm di tích đình, đền, miếu,... và khu vực bảo vệ, dịch vụ du lịch, phát huy giá trị di tích bao quanh. Trong đó, khu vực bảo vệ I: 79,47 ha; khu vực bảo vệ II: 114, 78 ha; khu vực phục vụ du lịch - hỗ trợ phát huy giá trị di tích: 167,75 ha.

Rước tượng Trần Hưng Đạo trong Lễ hội Bạch Đằng

Đối tượng nghiên cứu bao gồm các di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và cảnh quan môi trường. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch gồm toàn bộ các di tích, di chỉ, các hiện vật có liên quan tới Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng (Trận chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ ba dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, tháng 3 năm Mậu Tý 1288), liên hệ mở rộng các điểm di tích, du lịch sinh thái xung quanh. Mối liên kết với hệ thống các di tích, điểm danh lam thắng cảnh trong khu vực.
 
 
 
Theo quy hoạch, sẽ lấy cụm di tích đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, Bến Đò Cổ gắn với bãi cọc Yên Giang làm trung tâm, từ đó dẫn du khách tới các di tích khác. Quy hoạch được nghiên cứu, tổng hợp lại trên cơ sở nghiên cứu của 6 nhóm dự án, gồm: (1) Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo di tích; (2) Nhóm dự án bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa phi vật thể; (3) Nhóm dự án cảnh quan môi trường; (4) Nhóm dự án công trình phục vụ công tác quản lý; (5) Nhóm dự án đào tạo nguồn nhân lực, thông tin quảng bá; (6) Nhóm dự án quy hoạch xây dựng, hạ tầng. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, các yếu tố lịch sử - văn hóa, xác định mục tiêu, qua đó phân tích, đề xuất định hướng, xây dựng danh mục các dự án thành phần.
 
 
 
Nguồn vốn thực hiện các dự án trong quy hoạch được phân bổ từ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, vốn từ ngân sách địa phương, vốn thu từ khai thác các hoạt động du lịch và nguồn vốn huy động từ sự đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, nguồn vốn đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác....phân theo lộ trình thực hiện, trình tự ưu tiên, thời gian và phân kỳ đầu tư từ nay đến 2025....
Việc bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng nhằm giáo dục và ghi nhớ truyền thống yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, giới thiệu với quốc tế về lịch sử dân tộc Việt Nam và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, hướng cộng đồng nhân dân sinh sống trong vùng quy hoạch cùng tham gia công tác bảo tồn di tích và di sản văn hóa phi vật thể. Từng bước đưa các giá trị kinh tế gắn với việc bảo tồn di tích thông qua hoạt động du lịch,....
 
 Theo:
Đình Dũng
quangninh.gov.vn