Văn chỉ Khê Chanh: Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày  23/1/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

                                                 Nhà Văn chỉ Khê Chanh

Văn chỉ Khê Chanh được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVII thuộc địa phận xóm Bãi thôn Khê Chanh, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên là nơi thờ phụng,  tín ngưỡng, đồng thời làm nơi khuyến học của phường Quảng Yên.
- Nhân vật thờ trong Văn chỉ:
Đức Thánh Khổng Tử, Tứ phối, Thập triết tiên hiền và 26 người đỗ đạt của làng Khê Chanh qua các khoa thi thời Lê và thời Nguyễn cụ thể:
Gian giữa và hậu cung Văn chỉ có một ban thờ tượng Đức Thánh Khổng Tử;  gian bên tả và bên hữu nhà bái đường thờ Tứ phối gồm: Gian bên tả có ban thờ Đức Nhan Tử và Tăng Tử. Gian bên hữu có ban thờ Đức Tăng Tử và Mạnh Tử. Gian trái hồi bên tả cón có thờ một tấm bia ghi tên 26 người đỗ đạt của làng. Khi cúng tế, ngoài Đức Thánh Khổng Tử, Tứ phối, nhân dân địa phương còn cúng cả Thập triết Tiên hiền. Năm 2006 nhân dân tu sửa lại Văn chỉ và đặt thêm ban thờ Thổ địa.
 

                                                                 Toàn cảnh gian giữa Văn chỉ Khê Chanh
 - Sinh hoạt văn hóa:
Văn chỉ Khê Chanh xưa kia có hội tư văn. Ngày nay quản lý Văn chỉ Khê Chanh có Ban quản lý di tích và Hội khuyến học của phường Quảng Yên vừa quản lý di tích vừa chăm lo công tác khuyến học của địa phương. Vào tháng 2, tháng 8 hàng năm, theo truyền thống sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng ở Văn chỉ Khê Chanh, Ban quản lý di tích và Hội khuyến học phường Quảng Yên cùng dân làng Khê Chanh tổ chức tế lễ hai kỳ, gọi là Xuân Thu nhị đình. Hội khuyến học phường Quảng Yên tổ chức khen thưởng các cháu đỗ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân; khen thưởng các cháu đỗ đại học và các cháu học sinh giỏi các cấp, các các nghèo vượt khó học giỏi, khen thưởng những người có công trong cống tác khuyến học của địa phương

- 26 người đỗ đạt của làng Khê Chanh

Hai mưới sáu người đỗ đạt của làng Khê Chanh qua các khoa thi thời Lê, Nguyễn được thờ ở Văn chỉ Khê Chanh là: Vũ Đình Sâm (Hương cống); Đồng Đăng Tương; Đồng Đăng Luân; Vũ Danh Phiêu; Vũ Đắc Hiền; Vũ Đức Trọng; Vũ Hữu Dư; Vũ Quốc Thể; Vũ Danh Phương; Vũ Danh Tân; Vũ Danh Thời; Vũ Thế Nho; Vũ Công Hậu; Vũ Quốc Thuỵ; Vũ Đức Khiêm; Vũ Đức Truân; Bùi Danh Nho; Vũ Danh Dương; Vũ Danh Bảng; Đồng Danh Sỹ; Vũ Đắc Thường; Đồng Đăng Khôi; Vũ Hữu Ban; Vũ Hữu Thế; Vũ Đức Quý; Đặng Đình Huyên; Vũ Quang Anh; Bùi Đức Tuấn; Vũ Ngọc Côn.

                                                 
                                                                  Cây thị trên 100 tuổi tại sân Văn chỉ Khê Chanh