HỘI DOANH NGHIỆP THỊ XÃ QUẢNG YÊN
Quyết định thành lập số: 2885/QĐ-UBND ngày 24 tháng 09 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Trụ sở: KM7-phường Cộng Hòa - thị xã Quảng Yên
Ban chấp hành: 15 thành viên
Hội trưởng: Nguyễn Thanh Bình-GĐ Công ty Bình Khánh
Số hội viên năm 2012: 48 hội viên
"Hội doanh nghiệp thị xã Quảng Yên là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, và doanh nhân hoạt động trong các ngành nghề sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thị xã Quảng Yên"
Mục tiêu:
Hội doanh nghiệp thị xã Quảng Yên hoạt động với mục tiêu đẩy mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị xã Quảng Yên


                                  Ban chấp hành Hội doanh nghiệp thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2012-2015

Chức năng:
1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trước pháp luật trong quan hệ với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế về các quan hệ kinh tế.
2. Tuyên truyền đến hội viên các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của  Nhà nước, vận động phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị xã.
3. Hỗ trợ hội viên về thông tin, dịch vụ, xúc tiến thương mại và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.
4. Đại diện cho Hội viên tham gia thành viên, của các đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp khác.
Nhiệm vụ:
1. Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ Hội viên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, tiếp cận thị trường, tiêu thủ sản phẩm... nhằm đảm bảo lợi ích chung cho hội viên và các thành viên.
2. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Hội viên để đề xuất, kiến nghị với các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách các liên quan về phát triển kinh tế của địa phương.
3. Tuyên truyền, vận động Hội viên phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội nhập thị trường.
4. Hỗi trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, tay nghề cho người lao động của Hội viên và các doanh nghiệp trên địa bàn.
5. Tham gia và vận động Hội viên tham gia đóng góp và các quỹ xã hội  từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào mà thị xã phát động.
6. Vận động Hội viên thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thị ủy, HĐND, UBND thị xã giao cho.

                                                                                                                         Trích điều lệ Hội doanh nghiệp thị xã Quảng Yên